Boka Övning
Kundcase

Exempel på hur vi kan stödja

I detta kundcase utforskar vi hur Apologic har samarbetat med en organisation inom tillverkningssektorn för att markant stärka deras krisberedskap. Genom att följa vår strukturerade och målinriktade tillvägagångssätt kommer vi att belysa de viktiga stegen som togs för att identifiera och adressera områden som krävde förbättring.

Exempel på kundcase

Berättelse om hur vi kan hjälpa er

I detta kundcase utforskar vi hur Apologic har samarbetat med en organisation inom tillverkningssektorn för att markant stärka deras krisberedskap. Genom att följa vår strukturerade och målinriktade tillvägagångssätt kommer vi att belysa de viktiga stegen som togs för att identifiera och adressera områden som krävde förbättring.

“Samarbetet med Apologic har gett oss inte bara ökad trygghet i vår förmåga att agera under kriser, utan även välutvecklade och skräddarsydda krisplaner som fungerar som vår kompass vid oväntade händelser.” – Stabschef

 

Steg 1. Nulägesanalys och Workshops med Krisledningsgruppen

För att hjälpa vår kund att förbättra sin krisberedskap genomförde Apologic en omfattande nulägesanalys. Denna noggranna analys omfattade flera viktiga aspekter av deras verksamhet:

Personal: Vi granskade kompetensen och beredskapen hos företagets personal när det gäller att hantera kriser. Detta inkluderade att bedöma deras utbildning, medvetenhet och förmåga att agera under pressade situationer.

Organisation: Vi utvärderade företagets organisationsstruktur och ansvarsfördelning när det kommer till krisberedskap. Det var viktigt att säkerställa att det fanns tydliga roller och befogenheter inom organisationen för att effektivt hantera kriser.

Teknik: Vi granskade de tekniska resurser som företaget hade tillgång till för att hantera kriser, inklusive system, utrustning och säkerhetslösningar. Detta inkluderade även att bedöma deras redundans och robusthet.

Kommunikation: Vi utvärderade företagets kommunikationsprocesser både internt och externt. Det var avgörande att säkerställa att det fanns klara kommunikationsvägar och att personalen var medveten om hur man effektivt skulle kommunicera i händelse av en kris.

Metoder och befintliga planer: Vi granskade företagets befintliga krisplaner, rutiner och metoder. Detta innefattade en analys av hur effektiva deras tidigare åtgärder hade varit vid tidigare händelser och om det fanns utrymme för förbättring.

För att gå ett steg längre i processen och skapa en heltäckande strategi, anordnade vi en serie workshops med nyckelpersoner i deras krisledningsgrupp. Dessa workshops var av avgörande betydelse för att förstå företagets specifika behov inom de olika områdena och utveckla skräddarsydda lösningar.

Utveckling av krisplaner, risk- och sårbarhetsanalyser:  Under våra workshops arbetade vi tillsammans med kundens krisledningsgrupp för att utveckla skräddarsydda krisplaner som var anpassade till deras verksamhet. Vi utförde även omfattande risk- och sårbarhetsanalyser för att identifiera potentiella hot och svagheter i deras system. Denna process hjälpte kunden att få en djupare insikt i de möjliga riskerna och sårbarheterna som de stod inför.

Kontinuitetsplan: Efter att ha identifierat och utvärderat de potentiella riskerna och sårbarheterna utvecklade vi en kontinuitetsplan för att säkerställa att företaget var redo att hantera en sannolik händelse med stora konsekvenser. Denna plan inkluderade strategier för att minimera störningar i verksamheten och säkerställa en smidig återhämtning.

Steg2. Utveckla en långsiktig plan 

Efter att ha genomfört en omfattande nulägesanalys och identifierat de områden som krävde förbättring, tog Apologic itu med att utveckla en tvåårig utbildnings- och övningsserie som skulle stärka vår kunds krisberedskap ytterligare.

År 1: Under det första året av programmet låg fokus på att höja personalens kompetens och medvetenhet genom att erbjuda en intensiv krisledningsutbildning som varade en halv dag. Denna utbildning syftade till att ge en grundläggande förståelse för krisledning och säkerställa att personalen var redo att agera snabbt och effektivt i en krissituation. Dessutom erbjöd vi en ytterligare utbildningsmöjlighet för nyckelpersonal i deras befattningar, såsom krisledare och kommunikatörer, för att säkerställa att de hade den specifika kunskap och kompetens som krävdes.

Vi tog även fram en praktisk och lärande övning som ägde rum under en halvdag, med fokus på att implementera och använda den framtagna krisplanen i en verklig scenariomiljö. Denna övning var av avgörande betydelse för att testa företagets reaktionsförmåga och förmåga att tillämpa sina krisplaner i praktiken.

År 2: Under det andra året av programmet förflyttade vi fokus till mer komplexa och prövande scenarier. Detta inkluderade att utveckla och genomföra övningar som simulerade allvarligare kriser för att säkerställa att kunden var redo att hantera även de mest utmanande situationerna.

Långsiktig Looping: Efter de två åren av programmet, loopades processen om för att fortsätta att upprätthålla och förbättra kundens krisberedskap. Det innefattade att revidera och uppdatera befintliga planer, genomföra regelbundna utbildningar och övningar för att se till att krisledningsgruppens kompetens alltid var på topp, även med tanke på eventuell personalomsättning.

“Utbildningsprogrammen från Apologic har varit en ögonöppnare för vår personal och har utrustat dem med värdefulla färdigheter för att agera under press.” 

Resultatet var en höjd krisberedskap och förmåga att hantera kriser på ett proaktivt och effektivt sätt. Vår kund kände sig bättre rustad att möta utmaningarna som kunde uppstå under de kommande åren, medan vi fortsatte att vara en partner i deras krisberedskapsresa.

 

Steg 3. Operativt stöd och krisstöd under en händelse

Efter avslutad utbildning stod Apologic vid kundens sida under flera år, redo att erbjuda krisstöd vid behov. När en oförutsedd händelse inträffade, inkluderande en omfattande produktionsstörning på grund av en naturkatastrof, var vårt team på plats omedelbart.

Vi stödde företaget genom att tillhandahålla rådgivning, koordinera insatser och hjälpa till med kommunikationen både internt och externt. Vår närvaro var en värdefull resurs när företaget behövde agera snabbt och effektivt för att minimera skador och störa verksamheten.

“De praktiska övningarna som Apologic genomförde hjälpte oss att omsätta teori till praktik och testa vår förmåga i verkliga krisliknande scenarier. Detta ökade tilliten bland våra medarbetare även i våra dagliga utmaningar.” – Krisledare

 

Steg 4. Utvärdering och framtida förbättringar

Efter att händelsen var hanterad, genomförde vi en utvärdering för att identifiera vad som fungerade bra och vad som behövde förbättras. Tillsammans med kunden utvecklade vi en handlingsplan för att öka deras krisberedskap ytterligare.

Under de kommande åren fortsatte vi att erbjuda stöd och utbildning för att säkerställa att företaget var väl förberett för framtida kriser och händelser. Tillsammans arbetade vi för att stärka deras förmåga att agera snabbt och effektivt vid oväntade utmaningar.

 

 

Kundcase Old

Prata med oss!

Oavsett om du behöver information, support eller
helt enkelt en pratstund, finns vi tillgängliga för dig.

Skicka e-post till oss: +46 721877 448

    Komma i kontakt

    Skicka ett meddelande så återkommer vi