Boka Övning
Konsulttjänster

Konsulttjänster

Välj våra konsulttjänster inom krishantering och säkerhet för att dra nytta av vår omfattande expertis och erfarenhet. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som anpassas efter era behov och mål, vilket ger er trygghet och effektivitet i hanteringen av krissituationer och säkerhetsutmaningar. Med vårt stöd kan ni bygga en stark grund för er organisation och främja långsiktig framgång.

Våra konsulttjänster

Nedan hittar du ett urval av våra tjänster inom krishantering och säkerhet. Vår breda kompetens och erfarenhet omfattar allt från riskhantering och krisberedskap till säkerhetsskydd och systematiskt säkerhetsarbete. Vi anpassar våra tjänster efter dina specifika behov och mål, och vårt mål är att hjälpa dig att bygga en robust grund för din organisation.

Urval av våra konsulttjänster

Krisberedskap

Våra erfarna konsulter inom krisberedskap kan erbjuda följande tjänster:

1. Beredskap för kris, gråzon & krig: Vi hjälper er att förhindra och hantera kriser samt att bygga, öva och utbilda krisorganisationer och krigsorganisationer. Vi vägleder också genom att utvärdera inträffade kriser och övningar för att dra lärdomar, förbättra och utveckla arbetssätt och organisationer.

2. Kontroll över riskerna: Vi hjälper er att identifiera och hantera risker, inklusive riskidentifiering, risk- och sårbarhetsanalyser samt säkerhetsskyddsanalyser.

3. Säkra kritiska processer & resurser: Vi bistår med process- och resurskartläggning, Business Impact Analysis (BIA), samt inventering av samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden.

4. Skapa grundförmåga att hantera: Vi erbjuder utbildning i samhällets krisberedskap, lednings- och sambandsanalys, stöd med säkerhetsskydd, samt krisledningsmetodik och krigsorganisation.

5. Stärk förmågan genom övning: Vi kan skräddarsy olika övningsscenarier inklusive seminarieövningar, simuleringsövningar, fältövningar och samverkansövningar.

6. Hantera krisen: Vi kan erbjuda expertis inom gemensamma grunder för samverkan och ledning, strategisk rådgivning, kriskommunikation, samt stöd inom psykosocialt omhändertagande.

7. Utvärdera. Förändra. Förbättra: Efter varje akut kris hjälper vi er med strategisk kriskommunikation, rådgivning till er krishanteringsorganisation, kriskommunikatörer, stöd inom psykosocialt omhändertagande och utvärderingsmetodik för att säkerställa förbättring och utveckling.

Vår kompetens och erfarenhet inom dessa områden gör oss till den perfekta partnern för att säkerställa din organisations säkerhet och beredskap. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan stödja er inom krisberedskap.

Totalförsvar och Civilt Försvar

Att bygga och upprätthålla motståndskraft i en osäker värld är avgörande för att skydda både människor och nationen. Totalförsvaret handlar om att skydda människor och nationen, men också att parera inre och yttre hot mot alla typer av verksamheter, själva demokratin och de värden vi lätt tar för givna.

Vår erfarenhet inom metod- och teknikutveckling, både inom militära och civila sammanhang, gör oss väl rustade att stödja aktörer inom samhällsviktig verksamhet. Oavsett om det handlar om politiska spänningar, globala pandemier, krig i närområdet, eller digitala hot, finns vi här för att hjälpa er att förbereda er för de utmaningar som kan uppstå.

Våra tjänster inom Totalförsvar och Civilt Försvar inkluderar:

Planering för höjd beredskap: Vi hjälper er att planera för att kunna stödja kritiska förnödenheter, egendom och tjänster under höjd beredskap. Vår planering omfattar även att stärka arbetsformer och tekniska system som möter de höga kraven på sekretess och robusthet.

Säkra verksamhetens kontinuitet: Vi hjälper er att säkerställa att verksamheten kan fortsätta att fungera vid avbrott eller störningar. Det inkluderar att skapa förmåga att verka från alternativa eller skyddade ledningsplatser.

Riskhantering: Våra experter hjälper er att identifiera och hantera risker som hotar er verksamhet och samhället. Det innefattar att kartlägga kritiska resurser, beroenden och processer samt att utveckla planer för kontinuitet.

Säkerhetsskydd: Ett väl fungerande säkerhetsskydd, inklusive informationssäkerhet och signalskydd, är avgörande för att skydda samhällsviktig verksamhet. Vi bistår med att analysera risker och föreslå lämpliga skyddsåtgärder.

Medlemskap i NATO: Sverige har ansökt om medlemskap i NATO, och vi hjälper er att uppfylla de krav och den beredskap som medlemskapet innebär.

Utbildning och övning: Vi erbjuder skräddarsydd utbildning och övning för att utveckla kompetens och förmåga inom krisberedskap och totalförsvar.

Krishantering och utvärdering: Vår expertis omfattar även stöd under akuta kriser, kriskommunikation, och utvärdering av händelser och övningar för att dra lärdomar och förbättra.

Våra tjänster syftar till att säkerställa att er organisation är redo att agera och skydda både medborgare och kritisk infrastruktur. Kontakta oss idag för mer information och för att diskutera hur vi kan stödja er inom totalförsvar och civilt försvar.

Interimschefer eller en hjälpande konsulthand

Våra specialister inom krisledning och säkerhet erbjuder en omfattande portfölj av tjänster som syftar till att hjälpa er organisation att utveckla motståndskraft och proaktivt hantera komplexa utmaningar i en alltmer osäker värld. Vi är medvetna om att kritiska beslut ofta måste fattas snabbt under pågående kriser, och vi betonar vikten av att ha rätt kompetens för att säkerställa framgång.

Våra tjänster inkluderar:

Interimschefer som krisledare: Våra erfarna konsulter kan verka som interimschefer och krisledare under akuta händelser, där de driver strategisk ledning och fatta snabba beslut.

Säkerhetschefer: Vi erbjuder expertis inom säkerhetsskydd och säkerhetsledning, där våra specialister kan hjälpa er att utforma och genomföra effektiva säkerhetsstrategier och skyddsåtgärder.

Krisberedskapssamordnare: Våra konsulter kan fungera som krisberedskapssamordnare och ansvara för att planera och samordna krisberedskapsåtgärder, och därmed skapa en effektiv struktur för hantering av krisberedskap.

Stabchefer: Våra konsulter kan agera som stabchefer och leda krisstaber under akuta krislägen, där de koordinerar insatser, säkerställer effektiv informationshantering och resursallokering.

Oavsett vilka utmaningar er organisation står inför inom krisledning och säkerhet, har vi den kompetens och erfarenhet som krävs för att stödja er och bygga upp er motståndskraft. Tveka inte att kontakta oss för att diskutera hur våra konsulttjänster kan vara en resurs för er.

Säkerhetsskydd

Vi erbjuder omfattande konsulttjänster inom säkerhetsskydd, syftande till att utforma och implementera effektiva säkerhetsåtgärder som skyddar din organisation och dess tillgångar. Med vår expertis säkerställer vi att era verksamheter och anläggningar är robusta och försvarade mot hot och risker.

Resesäkerhet

Internationella resor och uppdrag innebär särskilda säkerhetsutmaningar. Vår kunskap om resesäkerhet hjälper er att säkerställa att era arbetsresor och internationella uppdrag genomförs tryggt. Vi erbjuder skräddarsydd rådgivning och stöd för att minimera risker.

Hot och Våldshantering

Vi erbjuder expertis inom hantering av hot och våldssituationer. Våra konsulter kan tillhandahålla utbildning och rådgivning för att öka er organisations förmåga att förebygga och hantera hot och våld. Vi arbetar med er för att skapa säkra arbetsmiljöer.

Systematiskt Säkerhetsarbete

För att upprätthålla en hög nivå av säkerhet och skydd är ett systematiskt säkerhetsarbete avgörande. Vi kan hjälpa er att etablera och förbättra ert systematiska säkerhetsarbete. Det innefattar utveckling av rutiner, processer och metoder som är anpassade efter era behov och utmaningar.

Informationssäkerhet

Våra konsulter kan bistå er med att implementera robust informationssäkerhet som skyddar er organisation från dataintrång och cyberhot. Vi utvecklar och implementerar säkerhetsåtgärder för att garantera att era digitala resurser är skyddade.

Övriga tjänster

Utöver ovan nämnda områden, kan våra krisberedskapskonsulter även erbjuda stöd inom andra aspekter av krishantering, inklusive hantering av kriskommunikation, kriskommunikation, informationspåverkan, samt juridisk rådgivning inom kriskompetens.

Hur vi hjälper

Apologic – Din Långsiktiga Krispartner: Vi förbereder din organisation för att möta morgondagens kriser genom förebyggande insatser.

Analys

Vi utvärderar och utvecklar dina befintliga krishanteringsplaner och säkerställer deras användbarhet i kris.

Förberedelser

Vi erbjuder utbildningar och övningar inom kris- och säkerhetsområdet

Återhämtning

Vi stödjer med utvärdering och revidering av er säkerhets och krisledningsstruktur

Hantering

Vi är er hjälpande hand i krisen genom operativt stöd

Sanna siffror

Hur vi gör skillnad

+

Kunder

+

övningar genomförda

+

År av operativ erfarenhet

+

utbildningar genomförda

Konsulttjänster

Prata med oss!

Oavsett om du behöver information, support eller
helt enkelt en pratstund, finns vi tillgängliga för dig.

Skicka e-post till oss: +46 721877 448

    Komma i kontakt

    Skicka ett meddelande så återkommer vi