Boka Övning
Analys och planer

Analys och planer

En effektiv krisberedskap kräver noggrann analys och väl utarbetade planer. Apologic hjälper er att utvärdera och förbättra er organisations förmåga att hantera olika typer av kriser genom noggrann analys av era planer och krisberedskapsstrukturer. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för att säkerställa att ni är redo att agera, oavsett situationen

Utvärdera er nuvarande krishanteringsförmåga

Med Apologics välgrundade metodik genomför vi en noggrann analys av ert nuvarande krisberedskapsläge inom fyra kritiska områden. Därefter samarbetar vi för att fastställa mål och utarbeta en handlingsplan för att uppnå dem. Ta kontakt med oss idag för att optimera er beredskap och vara väl rustade för det oförutsägbara. Vi erbjuder ett kostnadsfritt 30-minuters uppstartsmöte för att komma igång med resan mot ökad motståndskraft.

plan-black1

Planer

Krishanteringsplaner, krishanteringspolicy, checklistor, RSA, kontinuitetsplaner

organisation-black2

Organisation

Krisorganisation, roller, mandat, arbetsuppgifter, organisationskultur, ledarskap

Planer
Organisation
Personal
Teknik
communication-black
Kommunikation
personal-black4

Personal

Kompetens inom krishantering, utbildningsnivån, erfarenhet av tidigare kriser

technique-black3

Teknik

Tekniska och kommunikativa system, Inlarmningsappar, digitala krisledningssystem

Planer utgör ryggraden i er krisberedskap och för att skapa en bra plan krävs en djupgående analys. Apologic hjälper er att utveckla och optimera era krisplaner, inklusive krishanteringspolicy, krishanteringsplan, checklistor, beredskapsplaner och kontinuitetsplaner. Vi skräddarsyr era planer för att möta era specifika behov och mål.

Våra analyser och planer

Apologic erbjuder högkvalitativa krisplaner och analyser, skräddarsydda för alla typer av organisationer, oavsett storlek.
Utforska våra alternativ redan idag och se hur vi kan hjälpa dig att stärka din krisberedskap

Generisk krisplansmall

Gratis
Mindre organisationer
Generisk mall
Snabb att kommaigång
30 min uppstart
Bästa Pris

Apologics nulägesanalys

SEK 5,000
Förstå ert nuläge
Hjälper er komma igång
1h workshop digital
5h konsultarbete
Populär

Krisplan standard

SEK 29,000
Ni som har kommit en bit
Senior konsult
1 workshop fysiskt
25h konsultarbete

Övriga analyser ex: RSA & kontinuitet

Offereras
Skräddarsydda analyser
Senior konsulter
Anpassat
5h->5000h

Skräddarsydda analyser och planer

Offereras
Skräddarsydda planer
Senior konsulter
Anpassat
5h->5000h

Krisplan mall

Vår vision är att öka krisberedskapen i Sverige erbjuder därför kostnadsfria krisplaner som ni kan skräddarsy för era individuella behov. Med vår krisplan får ni tillgång till vår expertis och ett generiskt krisplan som ni enkelt kan anpassa och använda inom er egen verksamhet.

Varför välja vår krisplan:

Expertis inom Krisplaner: Vår krisplansmall är utvecklad av våra experter med lång erfarenhet inom krishantering vilket garanterar hög kvalitet.

Kostnadsfritt uppstartsmöte: Vi erbjuder ett kostnadsfritt 30-minutersmöte för att hjälpa er att komma igång med att er krisplan.

Anpassningsbar för Er Verksamhet
: Vår krisplan är flexibel och kan enkelt skräddarsys för att passa er organisation.

Öka ert företags krisberedskap med vår kostnadsfria krisplan och se till att ni är förberedda på oväntade händelser.

Krisplan standard

Genomför vår nulägesanalys och skräddarsy er framtid
Att ha en stark krisberedskap är avgörande för att effektivt hantera oväntade situationer och händelser.

Vår process:
Vår analys börjar med att vi genomför en digital workshop där vi granskar er krishanteringsförmåga, inkluderat planer, personal, organisation och teknik. Denna analys ger en tydlig bild av var ni står idag inom de olika områdena och vad som behöver genomföras framöver. Efter workshopen sätter vi tillsammans ett tydligt mål och skapar en roadmap (normalt med en 2-års perspektiv) för hur vi kan stödja er utveckling. Vanligtvis leder detta till en uppdelning av åtgärder som ni kan utföra själva och de som ni behöver vårt stöd för. Därefter tar vi fram utbildningsplaner och övningsplaner samt reviderar era befintliga planer och dokument.

Analys av Krisberedskap:
• Planer: Vi utvärderar era krisplaner, inklusive krishanteringspolicy, krishanteringsplaner, checklistor, beredskapsplaner och kontinuitetsplaner. Dessa planer är avgörande för att säkerställa att ni är förberedda för olika scenarier.

• Krisorganisation: Vi granskar er organisations krisorganisation, inklusive roller, mandat och arbetsuppgifter. Vi granskar även hur er krisorganisation är strukturerad i förhållande till er ordinarie organisation samt organisationskulturen och ledarskapet inom er organisation.

• Teknik: Vi bedömer vilket tekniskt stöd som krävs för krisledning, inklusive digitala krisledningssystem, inlarmningsappar, Whatsapp-grupper, telefon- och ordonnanssystem.

• Personal: Vi granskar er personals utbildningsnivå, när de senast utbildades och deras tidigare erfarenhet av kriser. Vi tar även hänsyn till organisationskulturen och ledarskapet inom er organisation.

Steg för Utveckling:
• Krisplaner: Vi hjälper er att utveckla och uppdatera krisplaner, inklusive krishanteringspolicy, checklistor, beredskapsplaner och kontinuitetsplaner för att säkerställa att ni är redo för olika scenarier.

• Övningar: Vi erbjuder flera olika typer av övningar som stärker er förmåga att hantera det oväntade. läs mer här på hemsidan.

• Utbildning: Vi kan skapa skräddarsydda utbildningsprogram för er personal för att säkerställa att de har nödvändiga färdigheter och kunskap för krishantering.

Vårt Åtagande:
• Kortsiktig Planering: Vi hjälper er att utveckla en kortsiktig plan för att omedelbart förbättra er krisberedskap. Det kan inkludera snabba åtgärder och uppdateringar av er nuvarande beredskapsplan.

• Långsiktig Planering: Vi tar fram en långsiktig roadmap för att stärka er krisförmåga. Detta innebär att utveckla en strategi för att hantera och minimera risker över tid.

Säkra Er Framtid med Apologic:
Med Apologic som er partner kan ni tryggt utveckla er krisberedskap på kort och lång sikt. Vi hjälper er att identifiera era styrkor och svagheter och skapa en tydlig roadmap för att öka er förmåga att möta utmaningar. Kontakta oss idag och inled er resa mot en säkrare och mer förberedd framtid med Apologic

Krisplan standard

Vad Karaktäriserar en Effektiv Krishanteringsplan?

En välutformad krishanteringsplan är av yttersta vikt för att hantera oväntade situationer på ett smidigt och effektivt sätt. Hos Apologic anser vi att en krishanteringsplans främsta syfte är att säkerställa att organisationens krisledningsgrupp agerar enligt en enhetlig metodik med klart definierade roller och ansvarsområden. Denna enhetlighet är nyckeln till att skapa effektivitet och proaktivitet i hanteringen av kriser. Det är viktigt att komma ihåg att krishanteringsplanen kommer att användas av medarbetare i stressiga situationer. Därför är användarvänlighet en avgörande faktor!

En välfungerande krishanteringsplan bör inkludera följande komponenter:

Tydliga Aktiveringskriterier: Det bör finnas klara och tydliga riktlinjer som beskriver när krisledningsgruppen ska aktiveras och hur detta ska genomföras.

Effektiva Krismöten: Planen bör stödja skapandet av tydliga och effektiva krismöten för att hantera den pågående krisen.

Strukturerad Lägesbild: En mekanism för att snabbt och korrekt samla in information och skapa en lägesbild.

Checklistor för Krisledningsgruppen: Tydliga checklistor som specificerar ansvar och kritiska arbetsuppgifter för varje medlem i krisledningsgruppen.

Kriterier för Avveckling: Det bör finnas klara riktlinjer som beskriver när det är dags att avveckla krisledningsgruppen och återgå till den ordinarie verksamheten.

Genom att bygga er krishanteringsplan med fokus på krisrelaterade kriterier istället för specifika händelser kan ni skapa ett dokument som stöder er vid en mängd olika kriser. Detta är betydligt mer effektivt än att behöva hantera omfattande mängder pärmar och dokumentation för varje enskild händelse.

Apologic har utvecklat en strukturerad krishanteringsplan som har visat sig vara ett kraftfullt stöd vid akuta krissituationer utan att kräva överdrivet omfattande dokumentation. Vi delar gärna med oss av vår expertis och hur vi skapar dessa effektiva planer. Kontakta oss idag för mer information.

Krisplan, krisledning, beredskapsplan. crisis plan, krisledningsplan

Skräddarsydda utvärderingar och planer

Våra analyser
I en värld full av oförutsägbara händelser och utmaningar är det avgörande för företag och organisationer att vara väl förberedda. Att kunna hantera och anpassa sig till oväntade situationer är en nyckel till framgång. Vår verksamhet fokuserar på att hjälpa företag att uppnå just detta.

Vi erbjuder olika metoder för att hjälpa företag att planera för och hantera kriser samt att säkerställa kontinuitet i sin verksamhet. Vårt team analyserar risker, bedömer konsekvenserna av potentiella problem och tittar på hur företaget har hanterat tidigare kriser och övningar. Detta hjälper företagen att förbättra sin beredskap och förmåga att hantera utmaningar.

Nedan är ett urval av våra populära analyser:

Kontinuitetsanalys (Business Continuity Analysis): Denna analys fokuserar på att identifiera och hantera risker som kan hota verksamhetens kontinuitet. Organisationen utvecklar planer för att möta olika scenarier.
Risk- och sårbarhetsanalys (Risk and Vulnerability Analysis): Denna analys identifierar potentiella risker och sårbarheter och bedömer deras påverkan på organisationen.
Hot- och sårbarhetsbedömning (Threat and Vulnerability Assessment): Analyserar specifika hot och risker som kan påverka organisationen, både interna och externa.
Funktionell analys (Functional Analysis): Kartlägger organisationens olika funktioner och processer för att identifiera kritiska områden som måste skyddas.
Incidentanalys (Incident Analysis): Utvärderar händelser och incidenter i efterhand för att förstå vad som gick fel och hur liknande situationer kan förebyggas.
Resilience-analys (Resilience Analysis): Mäter organisationens förmåga att återhämta sig efter en kris och inkluderar tester och övningar för att förbättra motståndskraften.
Business Impact Analysis (BIA): Identifierar och kvantifierar konsekvenserna av olika händelser på ekonomiska och verksamhetsmässiga aspekter, vilket hjälper till att prioritera skyddsåtgärder.
Efter-händelse utvärdering (Post-Incident Evaluation): Efter en verklig händelse eller incident genomförs en utvärdering för att bedöma organisationens respons, identifiera lärdomar och förbättringsområden.
Övningsutvärdering (Exercise Evaluation): Efter övningar och simuleringar analyseras hur organisationen har presterat, vilket ger insikter om vad som fungerade bra och vad som behöver förbättras.
Låt oss hjälpa din organisation att bygga en säkrare och mer framgångsrik framtid genom effektiv riskhantering. Kontakta Apologic idag för en skräddarsydd lösning som passar just din verksamhet. Vi är din partner för en stabil och lönsam framtid.

Skräddarsydda analyser och planer

Våra analyser
I en värld full av oförutsägbara händelser och utmaningar är det avgörande för företag och organisationer att vara väl förberedda. Att kunna hantera och anpassa sig till oväntade situationer är en nyckel till framgång. Vår verksamhet fokuserar på att hjälpa företag att uppnå just detta.

Vi erbjuder olika metoder för att hjälpa företag att planera för och hantera kriser samt att säkerställa kontinuitet i sin verksamhet. Vårt team analyserar risker, bedömer konsekvenserna av potentiella problem och tittar på hur företaget har hanterat tidigare kriser och övningar. Detta hjälper företagen att förbättra sin beredskap och förmåga att hantera utmaningar.

Nedan är ett urval av våra populära analyser:

Kontinuitetsanalys (Business Continuity Analysis): Denna analys fokuserar på att identifiera och hantera risker som kan hota verksamhetens kontinuitet. Organisationen utvecklar planer för att möta olika scenarier.
Risk- och sårbarhetsanalys (Risk and Vulnerability Analysis): Denna analys identifierar potentiella risker och sårbarheter och bedömer deras påverkan på organisationen.
Hot- och sårbarhetsbedömning (Threat and Vulnerability Assessment): Analyserar specifika hot och risker som kan påverka organisationen, både interna och externa.
Funktionell analys (Functional Analysis): Kartlägger organisationens olika funktioner och processer för att identifiera kritiska områden som måste skyddas.
Incidentanalys (Incident Analysis): Utvärderar händelser och incidenter i efterhand för att förstå vad som gick fel och hur liknande situationer kan förebyggas.
Resilience-analys (Resilience Analysis): Mäter organisationens förmåga att återhämta sig efter en kris och inkluderar tester och övningar för att förbättra motståndskraften.
Business Impact Analysis (BIA): Identifierar och kvantifierar konsekvenserna av olika händelser på ekonomiska och verksamhetsmässiga aspekter, vilket hjälper till att prioritera skyddsåtgärder.
Efter-händelse utvärdering (Post-Incident Evaluation): Efter en verklig händelse eller incident genomförs en utvärdering för att bedöma organisationens respons, identifiera lärdomar och förbättringsområden.
Övningsutvärdering (Exercise Evaluation): Efter övningar och simuleringar analyseras hur organisationen har presterat, vilket ger insikter om vad som fungerade bra och vad som behöver förbättras.
Låt oss hjälpa din organisation att bygga en säkrare och mer framgångsrik framtid genom effektiv riskhantering. Kontakta Apologic idag för en skräddarsydd lösning som passar just din verksamhet. Vi är din partner för en stabil och lönsam framtid.

Planer

Vad Karaktäriserar en Effektiv Krishanteringsplan?

En välutformad krishanteringsplan är av yttersta vikt för att hantera oväntade situationer på ett smidigt och effektivt sätt. Hos Apologic anser vi att en krishanteringsplans främsta syfte är att säkerställa att organisationens krisledningsgrupp agerar enligt en enhetlig metodik med klart definierade roller och ansvarsområden. Denna enhetlighet är nyckeln till att skapa effektivitet och proaktivitet i hanteringen av kriser. Det är viktigt att komma ihåg att krishanteringsplanen kommer att användas av medarbetare i stressiga situationer. Därför är användarvänlighet en avgörande faktor!

En välfungerande krishanteringsplan bör inkludera följande komponenter:

Tydliga Aktiveringskriterier: Det bör finnas klara och tydliga riktlinjer som beskriver när krisledningsgruppen ska aktiveras och hur detta ska genomföras.

Effektiva Krismöten: Planen bör stödja skapandet av tydliga och effektiva krismöten för att hantera den pågående krisen.

Strukturerad Lägesbild: En mekanism för att snabbt och korrekt samla in information och skapa en lägesbild.

Checklistor för Krisledningsgruppen: Tydliga checklistor som specificerar ansvar och kritiska arbetsuppgifter för varje medlem i krisledningsgruppen.

Kriterier för Avveckling: Det bör finnas klara riktlinjer som beskriver när det är dags att avveckla krisledningsgruppen och återgå till den ordinarie verksamheten.

Genom att bygga er krishanteringsplan med fokus på krisrelaterade kriterier istället för specifika händelser kan ni skapa ett dokument som stöder er vid en mängd olika kriser. Detta är betydligt mer effektivt än att behöva hantera omfattande mängder pärmar och dokumentation för varje enskild händelse.

Apologic har utvecklat en strukturerad krishanteringsplan som har visat sig vara ett kraftfullt stöd vid akuta krissituationer utan att kräva överdrivet omfattande dokumentation. Vi delar gärna med oss av vår expertis och hur vi skapar dessa effektiva planer. Kontakta oss idag för mer information.

Krisplan, krisledning, beredskapsplan. crisis plan, krisledningsplan

Kontinuitetsplan
Inom varje verksamhet finns avgörande processer, system och resurser som utgör ryggraden i verksamheten. Dessa kritiska element är oersättliga, och om de inte är tillgängliga eller fungerar som de ska, kan det få förödande konsekvenser.

Exempel inkluderar:

Ett webbaserat e-handelssystem som hanterar kundernas order och betalningar.
Tillverkningsprocesser i en fabrik som inte får avbrytas för att möta produktionsmål.
En global försörjningskedja som levererar råmaterial till olika delar av världen.

Dessa element kräver en kontinuitetsplan – en pålitlig plan B för att hantera avbrott om de skulle misslyckas.

“En kontinuitetsplan är som en försäkring för din verksamhet.”

Varför behöver du en Kontinuitetsplan?
En effektiv kontinuitetsplan hjälper din verksamhet att:
1. Snabbt anpassa sig till alternativa metoder för att hantera avbrott, som användning av reservkraft, manuell betalning eller överflyttning till en annan plats.
2. Erbjuda ledningen värdefullt underlag med avgörande tidsramar och alternativa lösningar.
3. Identifiera roller och ansvarsområden samt beroenden gentemot andra faktorer.

Skillnaden mellan Kontinuitetsplan och Krisplan:
En kontinuitetsplan fokuserar på att hantera bortfall eller avbrott i kritiska delar av verksamheten, medan en krisplan tar itu med övergripande uppdrag och ansvar vid en större kris.
Apologics Erfarenhet i Framtagande av Kontinuitetsplaner:
Apologic har omfattande erfarenhet av att stödja företag i utvecklingen av effektiva kontinuitetsplaner. Vårt arbete omfattar allt från inledande analyser (Business Impact Analysis, BIA) till att skapa planverk och genomföra test för att säkerställa deras funktionalitet. Vi följer branschstandarder som ISO 22301-serien för högsta kvalitet och pålitlighet.

Kontakta Oss Idag:
Låt oss hjälpa dig att skapa en robust kontinuitetsplan och försäkra din verksamhets fortsättning. Kontakta oss för att inleda samarbetet och se till att din verksamhet är rustad för alla eventualiteter. Med Apologic, kan du lita på en tryggare framtid.

Risk- och Sårbarhetsanalyser

Risk- och sårbarhetsanalyser spelar en avgörande roll när det handlar om att förstå, förebygga och hantera hot och risker som kan påverka din verksamhet. Vi på Apologic är dedikerade till att erbjuda dig en omfattande lösning som hjälper dig att öka din medvetenhet om hot, risker och sårbarheter inom ditt verksamhetsområde. Vår målsättning är att ge dig de verktyg du behöver för att planera och reagera på ett effektivt sätt.

“Risk- och sårbarhetsanalyser är nyckeln till en tryggare och mer robust verksamhet.”

Varför Behöver du Risk- och Sårbarhetsanalyser?
Risk- och sårbarhetsanalysen tjänar flera viktiga ändamål:
1. Beslutsunderlag: Den ger beslutsfattare och verksamhetsansvariga den information de behöver för att fatta kloka beslut och strategisk planering.
2. Allmänheten: Den fungerar som en grund för att kommunicera risker och sårbarheter till medborgare och anställda, vilket ökar medvetenheten och förberedelsen.
3. Samhällsplanering: Den bidrar till samhällsplaneringen och ger insikt om risker i samhället i stort.
4. Krisberedskap: Den används för att inrikta arbetet inom krisberedskapsområdet, inklusive övningar, utbildning och medelstilldelning.

Risk- och sårbarhetsanalyser hjälper dig att minska sårbarheten i din verksamhet och ökar förmågan att hantera kriser och extraordinära händelser.

Riskhanteringsprocessen:
Vårt engagemang sträcker sig över hela riskhanteringsprocessen, från att identifiera risker och
sårbarheter till att utvärdera och bedöma dem, och sedan utveckla planer för att hantera och minska riskerna. Vårt arbete följer branschstandarder och är anpassat till din specifika verksamhet och behov.

Lagkrav
För att möta de krav och förordningar som styr krisberedskap och risk- och sårbarhetsanalyser för centrala myndigheter och länsstyrelser har Apologic skräddarsytt en lösning som kommer att öka din organisations förmåga att förebygga, förbereda sig och reagera på kriser och extraordinära händelser.

Lagkrav och Centrala Myndigheter:
Vi förstår vikten av att uppfylla lagkraven som påverkar centrala myndigheter. Varje myndighet har ett bestämt ansvarsområde som regleras i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, samt genom regeringens instruktioner. Centrala myndigheter har ansvar både för sin egen verksamhet och för det samhällsområde eller sektor de ansvarar för.

Länsstyrelsen:
Länsstyrelsen har en viktig roll inom krisberedskapsområdet och deras verksamhet regleras främst i förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion och förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. De ansvarar för att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser inom sina områden för att stödja både sin egen verksamhet och centrala myndigheter.

Kontakta Oss Idag:
Låt oss hjälpa dig att skapa en tryggare och mer motståndskraftig verksamhet. Kontakta oss för att inleda samarbetet och ta kontroll över din verksamhets framtid. Med Apologic, är du redo för vad som än kommer din väg.

Business Impact Analysis (BIA) från Apologic
Business Impact Analysis (BIA) är en kritisk del av riskhantering och hjälper organisationer att identifiera och kvantifiera de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av olika händelser. Genom att förstå dessa konsekvenser kan organisationer bättre prioritera sina skyddsåtgärder och säkerställa sin långsiktiga framgång.

Förstå Konsekvenserna:

• Ekonomiska Aspekter: BIA fokuserar på att bedöma de finansiella förlusterna som kan uppstå vid olika händelser. Det kan inkludera kostnader för driftavbrott, skador på egendom, förlorade intäkter och andra ekonomiska faktorer. Genom att kvantifiera dessa ekonomiska konsekvenser kan organisationer bättre planera för att minimera förluster och snabbare återhämta sig.
• Verksamhetsmässiga Aspekter: BIA bedömer även de icke-ekonomiska konsekvenserna av händelser, såsom störningar i verksamheten, påverkan på varumärkesreputationen och förlorad produktivitet. Detta hjälper organisationer att identifiera de mest kritiska delarna av sin verksamhet och fokusera sina resurser på att skydda dem.

Prioritera Skyddsåtgärder:
Genom att genomföra en noggrann BIA kan organisationer bättre prioritera sina skyddsåtgärder. De kan fokusera sina resurser på de områden som skulle ha störst påverkan på deras verksamhet om en händelse inträffade. Detta gör det möjligt att ta strategiska beslut om investeringar i riskhantering och katastrofåterhämtelse.

Apologic’s BIA-lösning:
Apologic erbjuder en skräddarsydd BIA-lösning som hjälper organisationer att förstå konsekvenserna av olika händelser på både ekonomiska och verksamhetsmässiga nivåer. Vi arbetar tätt med våra kunder för att utveckla en djupgående förståelse för deras verksamhet och hjälper dem att ta välgrundade beslut om riskhantering.

Låt Apologic hjälpa dig att förstå konsekvenserna och prioritera dina skyddsåtgärder. Kontakta oss idag för att inleda samarbetet och säkra din organisations framgång på lång sikt med Business Impact Analysis från Apologic. Med oss, kan du vara förberedd på det oväntade och skydda din framtid.

Efter-händelse Utvärdering (Post-Incident Evaluation)

Efter en verklig händelse eller incident är det av yttersta vikt att genomföra en noggrann utvärdering. Apologics Efter-händelse Utvärdering (Post-Incident Evaluation) ger organisationer de verktyg de behöver för att bedöma sin respons, identifiera lärdomar och förbättringsområden.

Förstå Din Respons:
• Utvärdera Respons: Vår Efter-händelse Utvärdering hjälper dig att noggrant granska din organisations respons på en incident. Det innefattar hur snabbt och effektivt ni agerade, hur ni samarbetade och hanterade situationen samt hur ni kommunicerade med intressenter.
• Identifiera Framgångar och Utmaningar: Genom att analysera er respons kan ni tydligt se vad som fungerade bra och vad som kan förbättras. Detta gör det möjligt att bygga på framgångar och åtgärda brister i er förmåga att hantera framtida incidenter.
Lärdomar och Förbättring:
• Identifiera Lärdomar: Vår Efter-händelse Utvärdering hjälper er att identifiera lärdomar från incidenten. Det kan inkludera nya metoder, procedurer eller tekniker som kan användas i framtiden för att förbättra responsen.
• Skapa Handlingsplaner: Utifrån utvärderingen kan ni skapa handlingsplaner för att hantera de områden som behöver förbättras. Detta säkerställer att ni är bättre rustade att möta framtida incidenter.

Apologics Efter-händelse Utvärdering:
Apologic erbjuder en professionell Efter-händelse Utvärderingstjänst som hjälper er att dra nytta av era erfarenheter och förbättra er förmåga att hantera incidenter. Vi arbetar tätt med er organisation för att genomföra en omfattande utvärdering och leverera konkreta rekommendationer för förbättring.
Låt Apologic hjälpa er att dra lärdomar från incidenter och stärka er beredskap. Kontakta oss idag för att inleda samarbetet och säkerställa att ni är redo för framtida utmaningar med Efter-händelse Utvärdering från Apologic. Med oss, kan ni föra er organisation framåt och säkra er långsiktiga framgång.

Övningsutvärdering (Exercise Evaluation)

För att säkerställa att din organisation är förberedd och kapabel att hantera olika händelser och incidenter är övningar och simuleringar avgörande. Apologics Övningsutvärdering (Exercise Evaluation) ger er insikter om hur organisationen presterade under övningar och simuleringar och ger vägledning om vad som fungerade bra och vad som behöver förbättras.

Granska och Utvärdera Prestanda:
Analysera Övningsresultat: Vår Övningsutvärdering hjälper er att noggrant analysera resultaten från era övningar och simuleringar. Det inkluderar hur ni samarbetade, de procedurer ni använde och hur ni kommunicerade under övningen.
• Identifiera Styrkor och Svagheter: Genom att granska era övningsresultat kan ni tydligt identifiera era styrkor och svagheter. Detta ger er en solid grund för att bygga på era framgångar och arbeta med att åtgärda eventuella brister.
Lärdomar och Förbättring:
• Identificera Lärdomar: Vår Övningsutvärdering hjälper er att dra lärdomar från övningarna. Det kan inkludera nya metoder, tekniker eller ändringar i procedurer som kan användas för att förbättra era insatser i framtiden.
• Skapa Åtgärdsplaner: Utifrån utvärderingen kan ni skapa åtgärdsplaner för att hantera de områden som behöver förbättras. Detta säkerställer att ni är väl förberedda för kommande övningar och verkliga händelser.


Apologics Övningsutvärdering:

Apologic erbjuder en professionell Övningsutvärderingstjänst som hjälper er att dra nytta av era övningar och simuleringar. Vi arbetar tätt med er organisation för att genomföra en omfattande utvärdering och leverera konkreta rekommendationer för förbättring.
Låt Apologic hjälpa er att dra lärdomar från era övningar och simuleringar och stärka er beredskap. Kontakta oss idag för att inleda samarbetet och säkerställa att ni är redo för kommande utmaningar med Övningsutvärdering från Apologic. Med oss, kan ni föra er organisation framåt och säkra er långsiktiga framgång.

Genomför vår nulägesanalys och skräddarsy er framtid
Att ha en stark krisberedskap är avgörande för att effektivt hantera oväntade situationer och händelser.

Vår process:
Vår analys börjar med att vi genomför en digital workshop där vi granskar er krishanteringsförmåga, inkluderat planer, personal, organisation och teknik. Denna analys ger en tydlig bild av var ni står idag inom de olika områdena och vad som behöver genomföras framöver. Efter workshopen sätter vi tillsammans ett tydligt mål och skapar en roadmap (normalt med en 2-års perspektiv) för hur vi kan stödja er utveckling. Vanligtvis leder detta till en uppdelning av åtgärder som ni kan utföra själva och de som ni behöver vårt stöd för. Därefter tar vi fram utbildningsplaner och övningsplaner samt reviderar era befintliga planer och dokument.

Analys av Krisberedskap:
Planer: Vi utvärderar era krisplaner, inklusive krishanteringspolicy, krishanteringsplaner, checklistor, beredskapsplaner och kontinuitetsplaner. Dessa planer är avgörande för att säkerställa att ni är förberedda för olika scenarier.

• Krisorganisation: Vi granskar er organisations krisorganisation, inklusive roller, mandat och arbetsuppgifter. Vi granskar även hur er krisorganisation är strukturerad i förhållande till er ordinarie organisation samt organisationskulturen och ledarskapet inom er organisation.

• Teknik: Vi bedömer vilket tekniskt stöd som krävs för krisledning, inklusive digitala krisledningssystem, inlarmningsappar, Whatsapp-grupper, telefon- och ordonnanssystem.

• Personal: Vi granskar er personals utbildningsnivå, när de senast utbildades och deras tidigare erfarenhet av kriser. Vi tar även hänsyn till organisationskulturen och ledarskapet inom er organisation.

Steg för Utveckling:
Krisplaner: Vi hjälper er att utveckla och uppdatera krisplaner, inklusive krishanteringspolicy, checklistor, beredskapsplaner och kontinuitetsplaner för att säkerställa att ni är redo för olika scenarier.

• Övningar: Vi erbjuder flera olika typer av övningar som stärker er förmåga att hantera det oväntade. läs mer här på hemsidan.

• Utbildning: Vi kan skapa skräddarsydda utbildningsprogram för er personal för att säkerställa att de har nödvändiga färdigheter och kunskap för krishantering.

Vårt Åtagande:
• Kortsiktig Planering: Vi hjälper er att utveckla en kortsiktig plan för att omedelbart förbättra er krisberedskap. Det kan inkludera snabba åtgärder och uppdateringar av er nuvarande beredskapsplan.

• Långsiktig Planering: Vi tar fram en långsiktig roadmap för att stärka er krisförmåga. Detta innebär att utveckla en strategi för att hantera och minimera risker över tid.

Säkra Er Framtid med Apologic:

Med Apologic som er partner kan ni tryggt utveckla er krisberedskap på kort och lång sikt. Vi hjälper er att identifiera era styrkor och svagheter och skapa en tydlig roadmap för att öka er förmåga att möta utmaningar. Kontakta oss idag och inled er resa mot en säkrare och mer förberedd framtid med Apologic

Hur vi hjälper

Apologic – Din Långsiktiga Krispartner: Vi förbereder din organisation för att möta morgondagens kriser genom förebyggande insatser.

Analysis

Vi utvärderar dina befintliga krishanteringsplaner och säkerställer deras användbarhet i nödsituationer.

Preparation

Vi analyserar din organisations struktur för krishantering, inklusive roller, mandat och arbetsuppgifter.

Recovery

Vi utvärderar din personals utbildningsnivå för att fastställa deras kompetens och förmåga att hantera kriser.

Response

Vi identifierar de tekniska system och verktyg som krävs för effektiv krisledning

Regelverk och standarder

background-check
Krisledning enligt ISO 23000:2018 och svenskt regelverk

Apologic är experter på att hjälpa företag med att bli starkare när det gäller att hantera kriser. Vi utgår ifrån ISO 23000:2018 för att säkerställa att företag och organisationer är...

Läs mer
analyzing
Riskhantering i enlighet med ISO 31000

Vi på Apologic är dedikerade till att hjälpa ert företag att effektivt hantera och minska risker. Vår metod bygger på ISO 31000:2018-standarden, som är en internationell vägledning för riskhantering. Här...

Läs mer
Sanna siffror

Hur vi gör skillnad

+

Kunder

+

övningar genomförda

+

År av operativ erfarenhet

+

utbildningar genomförda

Analysera och planera

Prata med oss!

Oavsett om du behöver information, support eller
helt enkelt en pratstund, finns vi tillgängliga för dig.

Skicka e-post till oss: +46 721877 448

    Komma i kontakt

    Skicka ett meddelande så återkommer vi