Boka Övning
FAQs

FAQs

Välkommen till vår FAQ-sektion! Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om våra tjänster och hur vi kan hjälpa din organisation att bli mer krisberedd och säker. Om du inte hittar svaret på din specifika fråga, tveka inte att kontakta oss direkt. Vi är här för att stötta dig.

Apologic strävar efter att öka krisberedskapen i Sverige och vi erbjuder dig en kostnadsfri krisövning. Vår övning ger dig tillgång till vår expertis och låter dig öva inom din egen organisation. Här är vår strukturerade övning som hjälper dig att förbereda dig på kriser: Apologic strävar efter att öka krisberedskapen i Sverige och vi erbjuder dig en kostnadsfri krisövning. Vår övning ger dig tillgång till vår expertis och låter dig öva inom din egen organisation. Här är vår strukturerade övning som hjälper dig att förbereda dig på kriser: Apologic strävar efter att öka krisberedskapen i Sverige och vi erbjuder dig en kostnadsfri krisövning. Vår övning ger dig tillgång till vår expertis och låter.

Svar: Genomförande av övningar inom krishantering är av avgörande betydelse för organisationer som vill förbättra sin krishanteringsförmåga. Det hjälper till att träna personalen, identifiera styrkor och svagheter samt följa krav enligt ISO 22361 och arbetsmiljöregler enligt AFS 2001:01. Krisövningar är också den bästa formen av teambuilding då de stärker deltagarna och främjar en ökad samarbetsförmåga inom organisationen.

Svar: Absolut, även mindre organisationer kan dra nytta av krishanteringsövningar. De kan anpassa sina övningar efter sina behov och resurser, och genom att kombinera övningar som skrivbordsövningar, beslutsövningar och samverkansövningar kan de förbättra sin krishanteringsförmåga enligt krav enligt ISO 22361 och arbetsmiljöregler enligt AFS 2001:01. Krisövningar, utöver att förbättra krishanteringsförmågan, skapar också en gemenskap och en stärkt samarbetsanda inom organisationen. Detta resulterar i ökad sammanhållning och ömsesidig förståelse bland teammedlemmarna.

Svar: Övningar är en kritisk del av att bygga upp en effektiv krishanteringsförmåga. Genom att regelbundet utföra övningar som inkluderar risk- och sårbarhetsanalyser kan organisationer träna för olika scenarier och bli mer anpassningsbara enligt 9 § förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Övningar har även en pedagogisk dimension, där de avdramatiserar krishantering och fokuserar på lärande. Målet är att deltagarna ska gå därifrån med gemensamma erfarenheter som utvärderar var de står och vart de ska gå.

Svar: Den största fördelen med att investera tid och resurser i krishanteringsövningar är att organisationer blir bättre förberedda att skydda sina medarbetare, tillgångar och rykte vid en verklig kris. Övningar hjälper även till att minska kostnaderna och konsekvenserna av kriser genom att tillämpa lärdomar från tidigare övningar eller verklga händelser. Utöver detta är krishanteringsövningar en utmärkt form av teambuilding, där deltagarna stärks och skapar gemensamma erfarenheter som främjar en starkare och mer samarbetande organisation.

Svar: Svar: Övningar är en kritisk del av att bygga upp en effektiv krishanteringsförmåga. Genom att regelbundet utföra övningar som inkluderar risk- och sårbarhetsanalyser kan organisationer träna för olika scenarier och bli mer anpassningsbara enligt 9 § förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

Men det stannar inte där. Krisövningar ger också en unik möjlighet för deltagarna att utveckla kompetenser som är till nytta i deras dagliga arbete. De testas under krisövningar, och detta test av deras förmåga att hantera stressiga situationer stärker deras beslutsfattande, problemlösningsförmåga och kommunikation. Dessa kompetenser överförs naturligt till deras arbete och gör dem mer kompetenta och självsäkra i sina roller, oavsett om de står inför en verklig kris eller de utmaningar som vardagen kan innebära. Krisövningar är därför en investering som ger långsiktiga fördelar för organisationens personal och deras förmåga att möta olika utmaningar.

En krisstab är en viktig del av effektiv krishantering. Den består av olika funktioner som övertar och hanterar frågor vid särskilda tillfällen, exempelvis kriser. Dess huvudroll är att leda och koordinera åtgärder vid en specifik händelse, som kan vara en kris eller en ansträngd situation. En krisstab leds alltid av en stabschef eller krisledare. (Sökord: krisstab, krishantering)

Vanliga funktioner i en krisstab kan inkludera beslutsfattare, stabschef, kommunikation, HR, logistik, operativ verksamhet/ledning, samverkan, ekonomi/juridik, IT/teknik och informationsinhämtning. Dessa funktioner samarbetar för att hantera krisen effektivt och ta snabba beslut. (Sökord: krisstab, funktioner i krisstab)

En gemensam lägesbild är avgörande för att fatta informerade beslut inom krishantering. Den innebär att alla involverade har en enhetlig förståelse för vad som har hänt och hur olika aktörer agerar i en kris. Detta hjälper beslutsfattare att fatta snabba och välgrundade beslut baserade på den aktuella informationen. (Sökord: gemensam lägesbild, krishantering)

Riskanalys är en central del av krishantering. Den syftar till att identifiera risker, sårbarheter och barriärer för att bedöma sannolikheten för att kriser eller extraordinära händelser ska inträffa. Genom att genomföra en noggrann riskanalys kan organisationer öka sin förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser på ett effektivt sätt. (Sökord: riskanalys, krishantering)

Kontinuitetshantering, även känt som Business Continuity Planning (BCP), är kritiskt för att säkerställa att verksamheter kan fortsätta fungera även under störningar. Det inkluderar planering för att upprätthålla verksamheten på en acceptabel nivå, oavsett vilka störningar som kan uppstå, såsom personalbrist, leveransproblem eller strömavbrott. (Sökord: kontinuitetshantering, BCP)

Krisberedskap handlar om att förbereda samhället för att förebygga, motstå och hantera kriser. Det syftar till att skydda människors liv och hälsa, samhällets funktion och grundläggande värden som demokrati och rättssäkerhet. Krisberedskap bygger på att daglig verksamhet hanterar mindre störningar och förstärker resurser vid allvarliga händelser. (Sökord: krisberedskap, samhällets motståndskraft)

Civilt försvar fokuserar på att skydda civilbefolkningen och säkerställa att samhällsfunktioner som sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara och krig. Militärt försvar involverar Försvarsmakten och andra myndigheter som försvarar landets territorium och gränser. (Sökord: civilt försvar, militärt försvar)

Totalförsvar inkluderar både militärt försvar och civilt försvar. Det förbereder Sverige för kriser och krig genom att säkerställa att alla samhällsfunktioner kan fortsätta och att försvarsmakten kan stödjas vid behov. (Sökord: totalförsvar, förberedelse för kris och krig)

En krisplan beskriver hur man hanterar en kris, inklusive vilka åtgärder som ska vidtas, vem som ska kontaktas och hur information ska hanteras. Det är viktigt att ha en krisplan för att vara förberedd och agera snabbt och effektivt under kritiska situationer. (Sökord: krisplan, krishantering)

En krisapp är ett systemstöd som gör det möjligt att hantera kriser och störningar från mobila enheter som mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer. Den hjälper organisationer att kommunicera och samordna åtgärder smidigt under en kris och kan vara avgörande för effektiv krishantering. (Sökord: krisapp, krishantering)

Svar: Krisövningar är viktiga för att testa krishanteringsplaner och rutiner. De kan identifiera brister och förbättra beredskapen. Läs mer på MSB

Svar: En skrivbordsövning är en enkel form av krisövning som används för att testa krishanteringsplaner genom diskussion och beslutsfattande. Den används för att öva och förbättra beredskapen. Läs mer på www.msb.se

Svar: De viktigaste principerna inkluderar ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen. Ansvarsprincipen innebär att den som ansvarar för verksamheten under normala förhållanden även ansvarar under en kris. Läs mer på www.msb.se

Svar: En krisutvärdering görs för att utvärdera krisinsatser och dra lärdomar. Den hjälper till att förbättra förmågan att hantera kriser genom att identifiera utvecklingsområden. Läs mer på MSB

Svar: Ledningsförmåga handlar om en organisations förmåga att effektivt leda genom en kris. Det är viktigt för att fatta beslut och samordna åtgärder. Läs mer på MSB

Civilt försvar genomför krisövningar för att öva på att skydda civilbefolkningen vid krigsfara. De kan inkludera övningar som testar evakuering och skyddsåtgärder. Läs mer på MSB

Svar: Samhällets totalförsvar kan stärkas genom att förbättra samverkan mellan militärt försvar och civilt försvar samt genom att öva på krisberedskap och kontinuitetshantering. Läs mer på MSB

Svar: Krisberedskap och krishantering involverar flera aktörer, inklusive MSB, Försvarsmakten, kommuner, landsting och privata företag. De samarbetar för att förbereda och hantera kriser. Läs mer på MSB

Svar: En krisledningsplan är en viktig del av krishantering. Den beskriver hur ledningen ska agera och kommunicera under en kris. Den skapas noggrant med fokus på att möta specifika utmaningar. Läs mer på MSB

Svar: En beredskapsplan för kritisk infrastruktur är avgörande för att minimera störningar och säkerställa att viktiga samhällsfunktioner fortsätter fungera under kriser. Den innehåller åtgärder för att skydda och återställa infrastrukturen. Läs mer på MSB

Svar: Krisstabens roll inom krisberedskap är att samordna insatserna och fatta beslut för att hantera en kris effektivt. De ansvarar för kommunikation och resursallokering. Läs mer på MSB

Svar: Inom kriskommunikation används strategier som snabb och korrekt information, användning av olika kanaler och att skapa förtroende hos allmänheten. Läs mer på MSB

Svar: Företag och organisationer förbereder sig för hantering av it-säkerhet genom att ha robusta it-säkerhetsplaner, säkerhetskopiering av data och övervakningssystem för att upptäcka hot. Läs mer på MSB

Svar: En nödlägesplan är avgörande vid olyckor och kriser. Den innehåller riktlinjer för snabba åtgärder, inklusive evakuering och räddningsinsatser, och kan rädda liv och minimera skador. Läs mer på MSB

Svar: En krishanteringsplattform kan underlätta kommunikation och samordning genom att samla information, ge realtidsuppdateringar och möjliggöra snabb interaktion mellan krishanteringsaktörer. Läs mer på MSB

Svar: De vanligaste cybersäkerhetshoten som organisationer behöver vara medvetna om under en kris inkluderar en rad potentiella faror. Bland dessa hot finns phishing, en strategi där angriparen försöker lura användare att avslöja känslig information, som lösenord eller finansiell information, genom att maskera sig som en pålitlig part. Ransomware är en annan påfrestande form av hot, där angriparna låser användarens filer och kräver en lösensumma för att släppa dem fria. Dessutom är Distributed Denial of Service (DDoS) attacker ett allvarligt bekymmer där angriparna överbelastar en organisations nätverk eller webbplats, vilket kan leda till avbrott i tjänsten. Att vara medveten om dessa och andra hot är avgörande för att säkerställa cybersäkerhet under en kris.

Svar: Utbildning och träning är avgörande för att organisera och bemöta digitala hot effektivt. Genom att tillhandahålla utbildning för medarbetarna kan organisationen öka medvetenheten om potentiella faror och de bästa metoderna för att hantera dem. Denna utbildning kan inkludera att identifiera tecken på phishing-försök, hantera lösenordssäkerhet och lära sig hur man rapporterar incidenter korrekt.
Träningsscenarier och övningar är också värdefulla verktyg för att förbättra beredskapen. Genom att simulera olika digitala hot och incidenter kan organisationer testa sina responser och se till att de är redo att agera snabbt och effektivt när en riktig kris inträffar. Utbildning och träning bör vara en kontinuerlig process för att hålla sig uppdaterad om de senaste hoten och bästa praxis inom cybersäkerhet.

Svar: Att upprätthålla informationsäkerhet under en kris, särskilt när många medarbetare arbetar på distans, kräver en kombination av tekniska åtgärder och medvetenhet bland personalen. För det första är det viktigt att säkerställa att alla distansarbetare använder säkra och uppdaterade programvaror och att de har tillgång till en pålitlig VPN för att skydda sin internetanslutning.
Dessutom är utbildning en nyckelkomponent i säkerhetsstrategin. Alla medarbetare bör vara medvetna om de vanligaste cybersäkerhetshoten och veta hur man rapporterar incidenter. Det är också viktigt att använda starka lösenord och tvåfaktorsautentisering för att säkerställa att åtkomst till känslig information är begränsad till behöriga personer.

Svar: Digital krisledning har blivit en oumbärlig resurs för att hantera komplexa kriser och fatta snabba beslut. Genom att använda digitala verktyg och plattformar kan organisationer samla in och distribuera information i realtid, vilket möjliggör snabb kommunikation och samarbete mellan krishanteringsaktörer.
En viktig fördel med digital krisledning är att den ger en centraliserad plats där alla nödvändiga data och resurser kan samlas. Detta gör det möjligt för beslutsfattare att ha en komplett översikt över situationen och fatta välgrundade beslut. Dessutom kan digitala verktyg användas för att automatisera vissa processer och rapporteringar, vilket sparar tid och resurser.

Svar: Fjärrarbete har blivit allt vanligare i dagens arbetsmiljö, men det medför utmaningar för krisledning. En av de största utmaningarna är att säkerställa effektiv kommunikation och samordning när medarbetare arbetar på olika platser. Det är också viktigt att övervaka och stödja medarbetarnas välbefinnande när de arbetar på distans.
För att övervinna dessa utmaningar är det avgörande att organisera regelbundna möten och övningar för att bygga teamets samarbetsförmåga. Användning av digitala verktyg för videokonferenser och samarbete kan också underlätta kommunikationen. Dessutom bör organisationer ha tydliga riktlinjer för fjärrarbete och krisledning, inklusive processer för att rapportera incidenter och begära hjälp vid behov.

Svar: För att säkerställa att organisationer har tillräckligt med digitala resurser för krisledning är det viktigt att investera i en robust IT-infrastruktur. Detta inkluderar att ha tillgång till tillräcklig hårdvara och programvara för att stödja krishanteringen.
Dessutom bör organisationer överväga att ha backup-planer och redundans för kritiska digitala system. Det innebär att ha alternativa lösningar och resurser tillgängliga om något skulle misslyckas.

Utbildning är också en viktig del av att säkerställa att personalen är kompetent i att använda de digitala resurserna effektivt under en kris. Detta kan inkludera träning i användning av krisledningsverktyg och digital kommunikation.

Svar: Effektiv krisledning enligt bästa praxis bygger på flera grundläggande principer. För det första är det viktigt att ha en tydlig krisledningsstruktur med definierade roller och ansvarsområden. Detta säkerställer att beslutsfattande är snabbt och effektivt.
Dessutom bör organisationer prioritera kommunikation och informationsdelning som en nyckelfaktor. Att ha en öppen och ärlig kommunikation både internt och externt är avgörande för att hantera en kris.

Planering och förberedelse är också grundläggande principer. Att ha robusta kontinuitetsplaner och att regelbundet öva och utvärdera dem är avgörande för att vara förberedd på kriser.

Svar: Ett av de vanligaste misstagen är brist på planering och förberedelse. Organisationer som inte har robusta kontinuitetsplaner och som inte övar dem regelbundet är sårbara för att fatta snabba och effektiva beslut under en kris. Det är också vanligt att underskatta vikten av effektiv kommunikation och informationsdelning, vilket kan leda till missförstånd och fördröjda reaktioner.
Ett annat misstag är att inte ta krisledning på tillräckligt allvar. Organisationer som inte tilldelar tillräckliga resurser och kompetens för krishantering riskerar att misslyckas med att hantera en kris på ett effektivt sätt. För att undvika dessa misstag bör organisationer investera i krishanteringskompetens och följa bästa praxis inom området.

Svar: Regelbundna krisövningar och utvärderingar är avgörande för att säkerställa att organisationen är väl förberedd för att hantera kriser. Genom att simulera olika krisscenario kan organisationer testa sin beredskap och identifiera områden som behöver förbättras. Detta kan inkludera kommunikation, beslutsfattande och samordning.
Utvärderingarna ger möjlighet att dra lärdomar av övningarna och identifiera bästa praxis samt områden som behöver förstärkas. Detta gör det möjligt för organisationer att kontinuerligt förbättra sin krishantering och vara redo att möta komplexa situationer.

Svar: Principen om ansvar, likhet och närhet är grundläggande riktlinjer inom krishantering. Enligt denna princip är det den organisation eller enhet som normalt ansvarar för en verksamhet eller en situation som också bör ansvara för hanteringen av krisen. Detta innebär att den som har det normala ansvaret för en situation under normala förhållanden också bör ha ansvaret för att hantera samma situation under en kris.
Likhet innebär att verksamheten under en kris, så långt det är möjligt, bör fungera på samma sätt som under normala förhållanden. Detta säkerställer kontinuitet och stabilitet.

Närhet innebär att en kris bör hanteras där den inträffar och av de som är närmast berörda och ansvariga. Detta innebär att lokala myndigheter och organisationer bör vara de första att agera vid en kris, om möjligt.

Svar: En krisapp är ett kraftfullt verktyg för organisationer för att hantera och kommunicera under en kris. Syftet med en krisapp är att erbjuda ett systemstöd som gör att företag och organisationer kan hantera kriser och större påfrestningar från mobila enheter såsom mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer.
En krisapp kan vara till nytta genom att tillhandahålla realtidsinformation om pågående händelser, viktig kommunikation och anvisningar för personalen, och möjlighet att rapportera incidenter och begära hjälp. Den kan också ge möjlighet att hantera resurser och samordna krishanteringsåtgärder på ett effektivt sätt.

Sammanfattningsvis är en krisapp ett värdefullt verktyg för att effektivt hantera och kommunicera under kriser och extraordinära händelser.

Svar: ISO-standarder spelar en avgörande roll inom krishantering och säkerhet genom att erbjuda riktlinjer och bästa praxis som organisationer kan följa för att säkerställa en effektiv och strukturerad hantering av kriser och säkerhetsaspekter. Exempelvis ISO 22301 är en internationell standard för krishanteringsystem som ger en ram för att etablera, implementera, driva, övervaka, utvärdera, underhålla och förbättra verksamhetens krishanteringskapacitet.

Svar: DOORA, Dependability, Safety, and Security Analysis, är en metodik och en mjukvaruapplikation som används för att utföra analys och bedömning av system inom områden som tillförlitlighet, säkerhet och säkerhet. Syftet med DOORA är att identifiera och hantera beroenden, säkerhetsrisker och tillförlitlighetsaspekter i komplexa tekniska system och processer.

Svar: NIS-direktivet, eller NIS (Network and Information Systems) Directive, är en lagstiftning inom EU som syftar till att öka nivån av cybersäkerhet och beredskap inom digital infrastruktur. Det omfattar operatörer av viktiga tjänster och digitala tjänsteleverantörer och kräver att de vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera säkerhetsrisker och förebygga och minimera incidenter.

Svar: Kontinuitetsplaner är avgörande för krishantering och säkerhet eftersom de fastställer hur en organisation ska fortsätta sin verksamhet i händelse av en störning eller kris. Dessa planer innehåller strategier och åtgärder för att säkerställa att kritiska verksamhetsfunktioner kan fortsätta eller snabbt återställas efter en incident.
Genom att ha robusta kontinuitetsplaner på plats kan organisationer minimera avbrott i verksamheten, skydda intressenter och upprätthålla förtroendet hos kunder och samhället i stort.

Svar: En effektiv riskhanteringsprocess omfattar flera viktiga komponenter. För det första krävs en systematisk identifikation av risker, inklusive bedömning av sannolikhet och påverkan. Därefter måste organisationen besluta hur man ska hantera dessa risker – om man ska acceptera, minska, överföra eller undvika dem.
Implementering och uppföljning av riskhanteringsåtgärder är en annan viktig komponent. Detta innebär att genomföra de åtgärder som planerats för att hantera risker och övervaka deras effektivitet över tiden.

Svar: Organisationsövergripande kontinuitetsplaner är övergripande planer som täcker hela organisationen och dess verksamhet i händelse av en störning eller kris. De kompletterar specifika krishanteringsplaner genom att fastställa övergripande strategier och principer för att säkerställa verksamhetskontinuitet.
Specifika krishanteringsplaner fokuserar ofta på hanteringen av specifika typer av händelser eller risker. Genom att ha både organisationsövergripande kontinuitetsplaner och specifika krishanteringsplaner på plats kan organisationen säkerställa en omfattande och välstrukturerad responskapacitet.

Svar: Integreringen av organisationsövergripande riskhantering i krishanteringen innebär att identifiera och hantera risker som kan påverka organisationens verksamhet vid en kris. Detta innefattar en systematisk analys av potentiella hot och sårbarheter och vidtagande av åtgärder för att minimera påverkan.
Genom att integrera riskhantering i krishanteringen kan organisationer proaktivt identifiera och hantera risker innan de utvecklas till fullskaliga kriser. Detta kan omfatta att etablera tidiga varningssystem, genomföra förebyggande åtgärder och säkerställa att nödvändiga resurser och kompetenser är tillgängliga.

Svar: Organisationsövergripande kontinuitetsplaner kan anpassas till olika typer av kriser genom att identifiera specifika hot och sårbarheter som är relevanta för varje scenarie. Detta innefattar att genomföra riskanalyser för olika händelser och att utforma åtgärder som är skräddarsydda för att hantera varje specifikt scenario.
Dessutom bör organisationsövergripande kontinuitetsplaner vara flexibla och kunna anpassas i realtid när en kris utvecklas. Det är viktigt att ha en tydlig struktur för beslutsfattande och att vara redo att aktivera olika delar av planen beroende på krisens art och omfattning.

Svar: De grundläggande stegen för att utveckla och implementera en kontinuitetsplan inkluderar:
Riskbedömning: Identifiera hot och sårbarheter som kan påverka organisationen.
Mål och prioriteringar: Fastställ mål och prioritera vilka verksamhetsfunktioner som är mest kritiska.
Utformning av planen: Utveckla strategier och åtgärder för att säkerställa verksamhetskontinuitet.
Implementering: Genomför planen och tilldela ansvar till olika medarbetare eller team.
Testning och övning: Öva kontinuitetsplanen regelbundet för att säkerställa att den fungerar.
Uppdatering och underhåll: Revidera och uppdatera planen vid behov för att hålla den aktuell.

Svar: En kontinuitetsplan och en katastrofplan är nära relaterade men har några viktiga skillnader. En kontinuitetsplan fokuserar på att säkerställa att verksamheten kan fortsätta eller snabbt återhämta sig efter en störning, oavsett om det är en mindre incident eller en större kris.
Å andra sidan är en katastrofplan vanligtvis mer inriktad på att hantera extremt allvarliga och sällsynta händelser, såsom naturkatastrofer eller stora samhällskriser. Katastrofplanen kan omfatta åtgärder som evakuering, skydd av personalens säkerhet och samarbete med myndigheter och räddningstjänsten. Skillnaden ligger i omfattningen och svårighetsgraden av händelserna som planen syftar till att hantera.

Svar: Organisationer kan säkerställa att deras kontinuitetsplaner är relevanta och aktuella genom att genomföra regelbundna översyner och uppdateringar. Detta innebär att granska och revidera planen i ljuset av förändrade omständigheter, verksamhetens utveckling och nya hot och risker.
Dessutom bör organisationer inkludera en plan för planens revision och uppdatering som en del av själva planen. Detta garanterar att processen för att hålla planen aktuell blir en integrerad del av företagets kultur och praxis. Regelbundna övningar och utbildning är också viktiga för att säkerställa att personalen är medveten om och följer planen vid behov.
Hoppas dessa frågor och svar är till hjälp för dig inom området för ISO-standarder, DOORA, NIS-direktivet, kontinuitetsplaner, riskhantering och närliggande ämnen. Om du behöver mer information eller har fler frågor är jag här för att hjälpa till.

Syftet med att ha både en kontinuitetsplan och en beredskapsplan är att säkerställa att en organisation eller samhälle kan hantera olika typer av kriser och händelser på ett effektivt sätt. Båda planerna är viktiga verktyg för att minimera störningar i verksamheten och hantera konsekvenserna av olika incidenter

Syfte: Kontinuitetsplanen är inriktad på att säkerställa kontinuiteten i verksamheten och minimera avbrott. Den fokuserar på att identifiera och hantera risker som kan påverka organisationens förmåga att fortsätta sina kritiska funktioner.
Inriktning: Planen är mer proaktiv och förebyggande. Den innehåller åtgärder för att förhindra att avbrott inträffar och strategier för att snabbt återhämta sig om de ändå sker.
Exempel: En kontinuitetsplan kan inkludera backup-lösningar, redundanta system, och utbildning av personal för att hantera olika scenarier.

Syfte: Beredskapsplanen är inriktad på att snabbt kunna agera och hantera en pågående kris eller händelse. Den fokuserar på att reagera på en akut situation och minimera skador och konsekvenser.
Inriktning: Planen är mer reaktiv och implementeras när en kris eller nödsituation inträffar. Den innehåller åtgärder för att skydda liv, egendom och miljö samt att hantera den akuta situationen.
Exempel: En beredskapsplan kan inkludera evakueringsprocedurer, kommunikationsplaner för att informera personal och allmänheten, och samarbetsavtal med räddningstjänsten.
Sammanfattningsvis är kontinuitetsplanering och beredskapsplanering kompletterande strategier för att hantera olika aspekter av risk och kriser. Kontinuitetsplanen fokuserar på att förebygga och minimera avbrott i verksamheten, medan beredskapsplanen fokuserar på att snabbt reagera och hantera akuta situationer. Båda planerna är viktiga för att säkerställa en organisations eller ett samhälles överlevnad och funktionalitet i olika scenarier.

Svar: Totalförsvar och civilförsvar avser samhällets förmåga att skydda sig och dess invånare mot olika typer av hot och kriser, inklusive krig, naturkatastrofer och andra akuta situationer. Civilförsvar omfattar beredskap, skydd, räddning och rehabilitering för civilbefolkningen.

Svar: Totalförsvar och civilförsvar är avgörande för att upprätthålla samhällets stabilitet och säkerhet. De hjälper till att minimera skador och rädda liv under kriser och kan omfatta allt från utbildning och övningar till att säkerställa tillgång till nödvändiga resurser.

Svar: Som individ kan du bidra genom att vara informerad om risker och hot i din region, följa myndigheternas råd och riktlinjer, skapa en egen beredskapsplan och ha en nödförråd med mat, vatten och andra nödvändiga förnödenheter.

Svar: ISO 22301 är en internationell standard för krishantering och affärskontinuitet. Den hjälper organisationer att förbereda sig för och hantera kriser samt säkerställa att de kan upprätthålla verksamheten under avvikelser. Skillnaden ligger i att ISO 22301 fokuserar specifikt på krishantering och affärskontinuitet, medan andra ISO-standarder inom riskhantering och kontinuitetsplanering har bredare tillämpningar.
ISO 22320 är en standard som behandlar samordning av räddningsinsatser vid krissituationer. Den spelar en avgörande roll för att säkerställa effektiv samverkan mellan olika organisationer och myndigheter under kriser. ISO 22320 är ett viktigt verktyg för att förbättra krishanteringen och räddningsinsatserna.

Svar: ISO 22317 är en standard som fokuserar på riskbedömning inom kriskommunikation. Den hjälper organisationer att identifiera och hantera risker relaterade till kommunikation under kriser. Genom att tillämpa ISO 22317 kan man säkerställa att kommunikationen under kriser är effektiv och transparent.

ISO 22313 är en standard som bygger vidare på ISO 22301 och ger mer detaljerade riktlinjer för affärskontinuitetsplanering. Den inkluderar aspekter som återhämtning, resiliens och övervakning av affärskontinuiteten. ISO 22313 hjälper organisationer att implementera och förbättra sina kontinuitetsplaner.

Svar: ISO 22322 är en standard som inriktar sig på samhällets krishantering och riskhantering. Den ger riktlinjer för samhällets beredskap och hantering av risker. ISO 22322 hjälper myndigheter och organisationer att samordna insatserna och minska riskerna i samhället vid olika typer av kriser.

Svar: ISO 31000 är en internationell standard för riskhantering. Den ger riktlinjer och principer för att hantera risker i organisationer. Genom att tillämpa ISO 31000 kan organisationer identifiera, bedöma och hantera risker på ett strukturerat och effektivt sätt.

Sanna siffror

Hur vi gör skillnad

+

Kunder

+

övningar genomförda

+

År av operativ erfarenhet

+

utbildningar genomförda

FAQ

Prata med oss!

Oavsett om du behöver information, support eller
helt enkelt en pratstund, finns vi tillgängliga för dig.

Skicka e-post till oss: +46 721877 448

    Komma i kontakt

    Skicka ett meddelande så återkommer vi